Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2015 roku ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195), ewentualne petycje będą przyjmowane:

  1. W formie pisemnej na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha,
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: przysucha@piwprzysucha.pl

Petycje są to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym, postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie z ich kompetencjami.

Przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca).

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. platformy ePUAP) może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja musi zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu oraz jego zgodę.

Petycja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona, złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.

Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.

Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.