Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.piwprzysucha.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opis wkrótce


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-03.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Wardecki, adres poczty elektronicznej informatyk@piwprzysucha.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 486752801. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze nie jest dostosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek parterowy PIW w Przysusze znajduje się przy ul. Radomskiej 24 w Przysusze.

Wejście do siedziby Inspektoratu jest ograniczone dla osób, które mają trudności w poruszaniu się, dwoma stopniami schodowymi o wysokości 15 cm każdy.

Do inspektoratu można dojechać samodzielnie własnym środkiem transportu lub środkami komunikacji publicznej jednak dworzec oddalony jest od siedziby Inspektoratu o około 650 metrów, które można pokonać na całej długości chodnikiem.

Na terenie obiektu funkcjonuje parking lecz nie posiada on wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Można jednak podjechać własnym środkiem transportu pod drzwi wejściowe. Na parkingu nie funkcjonują oznakowania naprowadzające dla niewidomych lub słabo widzących.

Przy wejściu głównym nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe nie są przesuwne. Przy wejściu głównym znajduje się sekretariat z oknami wychodzącymi na wejście główne i istnieje możliwość komunikacji werbalnej z obsługą, od której można uzyskać informacje.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma także pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących oraz oznaczeń dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości poruszania się po budynku na wózku inwalidzkim. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych lub poruszających się na wózkach.

Budynek nie posiada typowego korytarza, a komunikacja między pomieszczeniami odbywa się poprzez kolejne drzwi, co zawęża użyteczność do szerokości 80 cm i uniemożliwia poruszanie się na wózkach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność do tłumacza języka migowego


BrakZałączniki


:
Plan_2021.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Plan_2021.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-15 10:33:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Informatyk Informatyk
Rozmiar pliku: 0.35 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf

:
Deklaracja Dost...
Szczegóły pliku
Nazwa: Deklaracja Dostępności_2024.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2024-04-02 13:27:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Informatyk Informatyk
Rozmiar pliku: 0.07 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf