Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Dołącz do nas jako:

Kontroler Weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Powiatowy Inspektorat Weterynarii

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • kontroluje gospodarstwa w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz nadzoru nad identyfikacja i rejestracją zwierząt
 • pobiera próbki do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tkankach i narządach zwierząt martwych
 • wykonuje dezynfekcję zgodnie z wydanym poleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ramach zwalczania chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania
 • wykonuje zadania związane z kontrolą spełnienia wymagań weterynaryjnych przy pozyskiwaniu i produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego produkcji
 • prowadzi magazyn na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie średnie lub średnie branżowe
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • nieskazanie pełnomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy:

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy:

 • 8-godzinny czas pracy
 • praca od godziny 7:30 do 15:30
 • praca w urzędzie oraz terenie
 • wyjazdy służbowe
 • kontakt z ludźmi i zwierzętami

Dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym
 • test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od:2023-10-01

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu Prawo jazdy kat. B
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie lustracyjne
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj

do 25 września 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 127310"

na adres:

ul. Radomska 24 , 26-400 Przysucha

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

453 064 880

lub mailowego na adres: przysucha@piwprzysucha.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii tel.: 48 675 28 01
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha tel.: 48 675 28 01
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Ogłoszenie o wyborze kandydata (PDF)


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE SIĘ ZAJMOWAĆ:

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ognisk choroby zakaźnej
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych
 • Przyjmowanie zgłoszeń
 • Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działań przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyszczególnionych w art. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość komputera i obsługi programu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

OFERUJEMY:

 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu

- Miła atmosfera

- Zgrany zespół

- Terminowe wynagrodzenie

- Możliwość uczestniczenia w szkoleniach podnoszących kwalifikacje pracownika

- Służbowy telefon

- Świadczenie świąteczne

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY:

- praca w urzędzie jak również w terenie

- 8 godzinny czas pracy

- praca w godzinach od 7.30 do 15.30

- kontakt zarówno z ludźmi jak i ze zwierzętami

- wyjazdy służbowe

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

- weryfikacja ofert pod względem formalnym

- test wiedzy/rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od:2023-05-01

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj

do 14 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118561"

na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Przysusze
ul. Radomska 24
26-400 Przysucha

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

486752801

lub mailowego na adres: przysucha@piwprzysucha.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Irmina Narożnicka ul. Radomska 24 26-400 Przysucha 486752801 wew. 27
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Wardecki 486752801 wew. 21
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny ul. Radomska 24 26-400 Przysucha
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE SIĘ ZAJMOWAĆ:

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ognisk choroby zakaźnej
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych
 • Przyjmowanie zgłoszeń
 • Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działań przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyszczególnionych w art.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe Magisterskie weterynaryjne lub magisterskie z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

OFERUJEMY:

 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY:

Praca biurowa.

Praca poza siedzibą Urzędu, w  terenie.

Wyjazdy służbowe.

Praca wymagająca dyspozycyjności.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Weryfikacja pod względem formalnym.

Pisemny test wiedzy.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od:2023-02-15

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do 3 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114370"

na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Radomska 24
26-400 Przysucha

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

486752801

lub mailowego na adres: przysucha@piwprzysucha.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.02.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

(Umowa o pracę na czas zastępstwa)

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE SIĘ ZAJMOWAĆ:

 • Planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dla Inspektoratu.
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu terminowego regulowania zobowiązań i należności.
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowych Inspektoratu.
 • Obsługa programu TREZOR – programu Ministerstwa Finansów (zapotrzebowania na środki, sprawozdania, plany).
 • Obsługa programów Finansowo – Księgowych.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w przypadku ukończenia studiów magisterskich jednolitych, ekonomicznych zawodowych, uzupełniających magisterskich lub ekonomicznych podyplomowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 lat W przypadku ukończenia szkoły ekonomicznej średniej, policealnej lub pomaturalnej

Oferujemy:

 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Przepisy i procedury szczegółowo określają sposób działania;

Częste zmiany w przepisach oraz ich niejednoznaczność wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz częstej aktualizacji posiadanej wiedzy;

Zadania wymagają dobrej znajomości przepisów dot. rachunkowości i finansów publicznych;

Na stanowisku mogą występować sytuacje bezprecedensowe, wymagające analizy przepisów i wyboru jednej z wielu dostępnych procedur;

Często występują sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z kontaktami z pracownikami urzędu oraz interesantami z zewnątrz.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od:2023-01-09

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj

do 04 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 113032"

na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
ul. Radomska 24
26-400 Przysucha

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

789026045

lub mailowego na adres: e.bidzinska@piwprzysucha.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.01.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

(Umowa o pracę na czas zastępstwa)

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE SIĘ ZAJMOWAĆ:

 • Planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dla Inspektoratu.
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu terminowego regulowania zobowiązań i należności.
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowych Inspektoratu.
 • Obsługa programu TREZOR – programu Ministerstwa Finansów (zapotrzebowania na środki, sprawozdania, plany).
 • Obsługa programów Finansowo – Księgowych.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w przypadku ukończenia studiów magisterskich jednolitych, ekonomicznych zawodowych, uzupełniających magisterskich lub ekonomicznych podyplomowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 lat W przypadku ukończenia szkoły ekonomicznej średniej, policealnej lub pomaturalnej

Oferujemy:

 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Przepisy i procedury szczegółowo określają sposób działania;

Częste zmiany w przepisach oraz ich niejednoznaczność wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz częstej aktualizacji posiadanej wiedzy;

Zadania wymagają dobrej znajomości przepisów dot. rachunkowości i finansów publicznych;

Na stanowisku mogą występować sytuacje bezprecedensowe, wymagające analizy przepisów i wyboru jednej z wielu dostępnych procedur;

Często występują sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z kontaktami z pracownikami urzędu oraz interesantami z zewnątrz.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od:2022-12-27

Przewidywany czas zastępstwa do:2023-01-12

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj

do 23 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112564"

na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
ul. Radomska 24
26-400 Przysucha

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

789026045

lub mailowego na adres: e.bidzinska@piwprzysucha.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.12.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Inspektor Weterynaryjny

Do spraw: Zdrowia zwierząt, zwalczania chorób chorób zakaźnych oraz ochrony zwierząt Inspekcja weterynaryjna

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ognisk choroby zakaźnej
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych
 • Przyjmowanie zgłoszeń
 • Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działań przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyszczególnionych w art.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy:

 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dstępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy:

Praca biurowa

Praca poza siedzibą Urzędu, w terenie

Wyjazdy służbowe

Praca wymagająca dyspozycyjności

Praca związana z obsługą klienta

Dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Weryfikacja ofert pod względem formalnym.

Pisemny test wiedzy. 

Rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od:2022-11-15

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj

do 14 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Radomska 24
26-400 Przysucha

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

486752801

lub mailowego na adres: przysucha@piwet.net

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze ul. Radomska 24 26-400 Przysucha 486752801 przysucha@piwet.net
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze ul. Radomska 24 26-400 Przysucha 486752801 przysucha@piwet.net
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Informacje przetwarzane w PIW Przysucha
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

(Umowa o pracę na czas zastępstwa)

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE SIĘ ZAJMOWAĆ:

 • Planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dla Inspektoratu.
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu terminowego regulowania zobowiązań i należności.
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowych Inspektoratu.
 • Obsługa programu TREZOR – programu Ministerstwa Finansów (zapotrzebowania na środki, sprawozdania, plany).
 • Obsługa programów Finansowo – Księgowych.
 • Obsługa programu do bakowości elektronicznej
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych.
 • Organizowanie i nadzór prac w zespole ds. finansowo – księgowych.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie Ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w pracy w księgowości.
 • Znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych, obsługa komputera, umiejętność kierowania zespołem, samodzielność, przekazywanie informacji w sposób jasny i precyzyjny, asertywność, umiejętność przekonywania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY:

Przepisy i procedury szczegółowo określają sposób działania;
Częste zmiany w przepisach oraz ich niejednoznaczność wymagają od pracownika umiejętności interpretacji oraz częstej aktualizacji posiadanej wiedzy;
Zadania wymagają dobrej znajomości przepisów dot. rachunkowości i finansów publicznych;
Na stanowisku mogą występować sytuację bezprecedensowe, wymagające analizy przepisów i wyboru jednej z wielu dostępnych procedur;
Często występują sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z kontaktami z pracownikami urzędu oraz interesantami z zewnątrz.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od:2022-10-18

Przewidywany czas zastępstwa do:2022-11-08

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty należy złożyć do: 14.10.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Radomska 24
26-400 Przysucha

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 486752801

lub mailowego na adres: przysucha@piwet.net

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze ul. Radomska 24 26-400 Przysucha 48 675 28 01 przysucha@piwet.net
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze ul. Radomska 24 26-400 Przysucha 48 675 28 01 informatyk@piwprzysucha.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Główny Księgowy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przysusze

nr ogłoszenia: 107959 z dnia 08.10.2022 r.

symbol stanowiska: PIW-FIN

wynik naboru: pani Urszula Figura


 

Ogłoszenie o naborze na inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta do spraw administracyjno kadrowych

 


OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 z późn. zm.) na terenie powiatu przysuskiego w 2021 r. W związku z powyższym zwracam się                  z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze zamierza wyznaczyć na czas określony:

1) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii do:

•     sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

•     pobieranie próbek do badań,

Warunki naboru

1.   Osoby starające się o wyznaczenie, zgłaszają pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Przysusze gotowość do wykonywania określonych czynności, w terminie do dnia 15 września 2021r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Druki zgłoszeń

osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przysusze lub jako wydruk ze strony internetowej urzędu.

2.   Osoby starające się o wyznaczenie przedstawiają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Przysusze następujące dokumenty, stanowiące załączniki zgłoszenia gotowości, o którym mowa w punkcie 2 „Warunków naboru”:

a.    Dyplom lekarza weterynarii

b.   Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

c.    Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej.

d.   Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

e.    Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie normy PN-EN ISO/IEC/17025*

f.     Dyplom specjalisty

g.    Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 10 letnim doświadczeniu w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią.

h.   Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 3 letnim stażu pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

i.     Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej.

j.     Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu do wykonywania czynności urzędowych

k.   Inne ...............................................

3.   Zgłoszenia będą poddawane ocenie według następujących kryteriów: Wyznaczenie lekarzy weterynarii zarówno prowadzących wolną praktykę jak               i pracujących w PIW w zakresie urzędowych kontroli w odniesieniu do świeżego mięsa następuje po zdaniu testu, o którym mowa w rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz po spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób. W przypadku pozostałych czynności wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje po spełnieniu kryteriów wskazanych w ww. rozporządzeniu. Test będzie przeprowadzony obligatoryjnie w stosunku do lekarzy weterynarii, którzy po raz pierwszy ubiegają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych w odniesieniu do świeżego mięsa. W przypadku natomiast lekarzy, którzy po raz kolejny starają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze może skorzystać z zapisu załącznika I sekcja III rozdział IV rozporządzenia (WE) nr 854/2004 i odstąpić od wymogu zaliczania testu w przypadku gdy jest przekonany, że kandydat posiadł całą wymaganą wiedzę uzyskaną podczas studiów wyższych lub poprzez ustawiczne kształcenie zakończone uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

4.   Zgłoszenia lekarzy weterynarii, ubiegających się o wyznaczenie rozpatruje PLW.

6. Rozpatrywane zgłoszenia są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna dokonywana jest w zakresie kryteriów obligatoryjnych, wymaganych przepisami prawa. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie jest w chwili dokonywania oceny pracownikiem IW - 10 pkt;

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie pracowała w IW więcej niż 3 lata - 10 pkt;

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie ma więcej niż 10 lat doświadczenia w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym                   z weterynarią - 10 pkt;

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie nie ukończyła 65 lat - 20 pkt

-      czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie ukończyły jedną z następujących specjalizacji zawodowych w zależności od rodzaju czynności do jakich może zostać wyznaczona: epizootiologia i administracja weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia, choroby drobiu i ptaków ozdobnych, choroby trzody chlewnej, choroby przeżuwaczy - 20 pkt;

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie była już uprzednio wyznaczana do wykonywania czynności urzędowych - 10 pkt.

-      czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie była w ubiegłym roku wyznaczana do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ciechanowskiego - 20 pkt.

7. Ocena merytoryczna jest obligatoryjna w przypadku badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia. W pozostałych przypadkach jest ona fakultatywna.

8. Oceny merytorycznej dokonuje się poprzez przyznanie punktów w wysokości wskazanej powyżej. Maksymalna łączna liczba punktów, które mogą być przyznane wynosi 100. Uzyskanie mniej niż 50 punktów uniemożliwia uzyskanie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych.

9. Powiatowy lekarz weterynarii przy dokonywaniu wyboru oprócz kryteriów obligatoryjnych wskazanych w niniejszej instrukcji może wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji także inne okoliczności, które mają znaczenie w jego ocenie w przedmiotowej sprawie, które zostaną przez niego pisemnie uzasadnione w arkuszu oceny.

10. Lista z punktacją wynikającą z ocen merytorycznych poszczególnych osób, które ubiegają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Powiatowym inspektoracie Weterynarii w Przysusze. Na przedmiotowej liście w miejscu przeznaczonym na wskazanie imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o wyznaczenie wskazany będzie numer identyfikacyjny nadany przy składaniu wymaganych dokumentów.

11. Z przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej sporządza się protokół, który zawiera wyniki weryfikacji zgłoszeń w zakresie wyznaczenia tj. listę proponowanych do wyznaczenia lekarzy weterynarii, którego załącznikiem jest również arkusz oceny.

12. Względem wybranych osób Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie i wyznacza je w drodze decyzji administracyjnej, którą skutecznie doręcza.

Zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

13. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Umowy wyznaczenia będą podpisywane z osobami, które posiadają odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i nie wnoszą o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z niniejszej umowy.

14. Wykonywanie czynności określonych w umowach, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

15. Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”.

16. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.

17. W uzasadnionych przypadkach, Powiatowy Lekarz Weterynarii może również w każdym innym czasie wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadające tytuł lekarza weterynarii lub posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, ubiegające się o wykonywanie zadań, pod warunkiem złożenia zgłoszenia gotowości do wyznaczenia.

18. Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze.

19. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze oraz stronie internetowej urzędu.

Załączniki:

Zgłoszenie gotowości

Arkusz oceny

Oświadczenie


Przysucha, dnia 17.05.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kontroler Weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Wymiar etatu: 1/1

            Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

            Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

            ul. Radomska 24

            26-400 Przysucha

Miejsce wykonywania pracy:

            Miasto Przysucha i teren powiatu przysuskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-   przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem i przetwórstwem mięsa.

-  Przeprowadzanie kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzania na rynek, do handlu, na eksport lub przywiezionych z UE i krajów trzecich.

- Weryfikacja zakładowych procedur GHP, GMP, HACCP oraz przygotowywanie opinii planów technologicznych.

- Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczość z wykonywanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.

- inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze.

Warunki pracy:

Umowa na czas nieokreślony

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,

- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),

- praca w terenie (wyjazdy służbowe na terenie powiatu przysuskiego samochodem służbowym),

- kontakt ze zwierzętami,

- narażenie na czynniki biologiczne, choroby zakaźne i warunki atmosferyczne,

- stres związany z bezpośrednim kontaktem z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe,

- brak podjazdów i windy,

- toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

            - wykształcenie:średnie,

            - znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,

            - znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,

            - zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

            - umiejętność organizacji pracy,

            - prawo jazdy kat. B,

            - umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

            - umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

            - umiejętność biegłej obsługi komputera,

            - posiadanie pełni praw publicznych,

            - posiadanie obywatelstwa polskiego,

            - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

wymagania dodatkowe:

            - znajomość języka obcego (preferowany język angielski w stopniu komunikatywnym),

            - samodzielność i inicjatywa,

            - komunikatywność, staranność, rzetelność i odpowiedzialność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,

- kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów:

31.05.2021 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjne Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

ul. Radomska 24

26-400 Przysucha

e-mail: przysucha@piwet.net

Inne informacje:

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,

- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,

- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

-  oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),

-  oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,

-   przewidywany termin zatrudnienia – od 7.06.2021r.

-   dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 675 28 01.


 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 z późn. zm.) na terenie powiatu przysuskiego w 2021 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze zamierza wyznaczyć na czas określony:

1) lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii do:

•     sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

•     pobieranie próbek do badań,

Warunki naboru

1.   Osoby starające się o wyznaczenie, zgłaszają pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Przysusze gotowość do wykonywania określonych czynności, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Druki zgłoszeń

osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przysusze lub jako wydruk ze strony internetowej urzędu.

2.   Osoby starające się o wyznaczenie przedstawiają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Przysusze następujące dokumenty, stanowiące załączniki zgłoszenia gotowości, o którym mowa w punkcie 2 „Warunków naboru”:

a.    Dyplom lekarza weterynarii

b.   Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

c.    Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej.

d.   Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

e.    Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie normy PN-EN ISO/IEC/17025*

f.     Dyplom specjalisty

g.    Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 10 letnim doświadczeniu w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią.

h.   Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 3 letnim stażu pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

i.     Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej.

j.     Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu do wykonywania czynności urzędowych

k.   Inne ...............................................

3.   Zgłoszenia będą poddawane ocenie według następujących kryteriów: Wyznaczenie lekarzy weterynarii zarówno prowadzących wolną praktykę jak               i pracujących w PIW w zakresie urzędowych kontroli w odniesieniu do świeżego mięsa następuje po zdaniu testu, o którym mowa w rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz po spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób. W przypadku pozostałych czynności wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje po spełnieniu kryteriów wskazanych w ww. rozporządzeniu. Test będzie przeprowadzony obligatoryjnie w stosunku do lekarzy weterynarii, którzy po raz pierwszy ubiegają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych w odniesieniu do świeżego mięsa. W przypadku natomiast lekarzy, którzy po raz kolejny starają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze może skorzystać z zapisu załącznika I sekcja III rozdział IV rozporządzenia (WE) nr 854/2004 i odstąpić od wymogu zaliczania testu w przypadku gdy jest przekonany, że kandydat posiadł całą wymaganą wiedzę uzyskaną podczas studiów wyższych lub poprzez ustawiczne kształcenie zakończone uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

4.   Zgłoszenia lekarzy weterynarii, ubiegających się o wyznaczenie rozpatruje PLW.

6. Rozpatrywane zgłoszenia są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna dokonywana jest w zakresie kryteriów obligatoryjnych, wymaganych przepisami prawa. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie jest w chwili dokonywania oceny pracownikiem IW - 10 pkt;

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie pracowała w IW więcej niż 3 lata - 10 pkt;

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie ma więcej niż 10 lat doświadczenia w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym                   z weterynarią - 10 pkt;

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie nie ukończyła 65 lat - 20 pkt

-      czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie ukończyły jedną z następujących specjalizacji zawodowych w zależności od rodzaju czynności do jakich może zostać wyznaczona: epizootiologia i administracja weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia, choroby drobiu i ptaków ozdobnych, choroby trzody chlewnej, choroby przeżuwaczy - 20 pkt;

-    czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie była już uprzednio wyznaczana do wykonywania czynności urzędowych - 10 pkt.

-      czy osoba wstępnie ubiegająca się o wyznaczenie była w ubiegłym roku wyznaczana do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ciechanowskiego - 20 pkt.

7. Ocena merytoryczna jest obligatoryjna w przypadku badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia. W pozostałych przypadkach jest ona fakultatywna.

8. Oceny merytorycznej dokonuje się poprzez przyznanie punktów w wysokości wskazanej powyżej. Maksymalna łączna liczba punktów, które mogą być przyznane wynosi 100. Uzyskanie mniej niż 50 punktów uniemożliwia uzyskanie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych.

9. Powiatowy lekarz weterynarii przy dokonywaniu wyboru oprócz kryteriów obligatoryjnych wskazanych w niniejszej instrukcji może wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji także inne okoliczności, które mają znaczenie w jego ocenie w przedmiotowej sprawie, które zostaną przez niego pisemnie uzasadnione w arkuszu oceny.

10. Lista z punktacją wynikającą z ocen merytorycznych poszczególnych osób, które ubiegają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Powiatowym inspektoracie Weterynarii w Przysusze. Na przedmiotowej liście w miejscu przeznaczonym na wskazanie imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o wyznaczenie wskazany będzie numer identyfikacyjny nadany przy składaniu wymaganych dokumentów.

11. Z przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej sporządza się protokół, który zawiera wyniki weryfikacji zgłoszeń w zakresie wyznaczenia tj. listę proponowanych do wyznaczenia lekarzy weterynarii, którego załącznikiem jest również arkusz oceny.

12. Względem wybranych osób Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie i wyznacza je w drodze decyzji administracyjnej, którą skutecznie doręcza.

 Zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

13. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Umowy wyznaczenia będą podpisywane z osobami, które posiadają odrębny tytuł ubezpieczenia społecznego i nie wnoszą o opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z niniejszej umowy.

14. Wykonywanie czynności określonych w umowach, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

15. Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii”.

16. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.

17. W uzasadnionych przypadkach, Powiatowy Lekarz Weterynarii może również w każdym innym czasie wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadające tytuł lekarza weterynarii lub posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, ubiegające się o wykonywanie zadań, pod warunkiem złożenia zgłoszenia gotowości do wyznaczenia.

18. Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze.

19. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze oraz stronie internetowej urzędu.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


Przysucha, dnia 13.04.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Inspektor Weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Wymiar etatu: 1/1

            Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

            Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

            ul. Radomska 24

            26-400 Przysucha

Miejsce wykonywania pracy:

            Miasto Przysucha i teren powiatu przysuskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt,

- prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z wykonywanymi zadaniami,

- przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby.

- prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ognisk choroby zakaźnej.

- pomoc PLW w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, wyszczególnione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

- pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tkankach i narządach zwierząt martwych.

- wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie
w przypadku zaistnienia zagrożenia epizootycznego.

- pomoc PLW w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt.

- udział w kontrolach zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt., takich jak realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przepisów wykonawczych.

- pomoc we wstępnym  przygotowaniu dokumentacji z kontroli oraz stosownych sprawozdań
w ramach zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt. 

- prowadzenie magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

- wykonywanie dezynfekcji zgodnie z wydanym poleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ramach zwalczania chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania.

- inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- umowa na zastępstwo

- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,

- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),

- praca w terenie (wyjazdy służbowe na terenie powiatu przysuskiego samochodem służbowym),

- kontakt ze zwierzętami,

- narażenie na czynniki biologiczne, choroby zakaźne i warunki atmosferyczne,

- stres związany z bezpośrednim kontaktem z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe,

- brak podjazdów i windy,

- toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

            - wykształcenie: wyższe weterynaryjne,

            - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

            - znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,

            - znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,

            - zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

            - umiejętność organizacji pracy,

            - prawo jazdy kat. B,

            - umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

            - umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

            - umiejętność biegłej obsługi komputera,

            - posiadanie pełni praw publicznych,

            - posiadanie obywatelstwa polskiego,

            - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

wymagania dodatkowe:

            - znajomość języka obcego (preferowany język angielski w stopniu komunikatywnym),

            - samodzielność i inicjatywa,

            - komunikatywność, staranność, rzetelność i odpowiedzialność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,

- kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów:

27.04.2021r.

Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjne Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

ul. Radomska 24

26-400 Przysucha

e-mail: przysucha@piwet.net

Inne informacje:

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,

- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,

- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

-  oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),

-  oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone,

-   przewidywany termin zatrudnienia –od 1.05.2021r.

-   dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 675 28 01.