Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Zamówienie publiczne z dnia 05.11.2010

Dostawa samochodów osobowych w ilości 2 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze

W linkach poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do złożenia oferty

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Zalacznik_nr_1

- Zalacznik_nr_2a

- Zalacznik_nr_2b

- Zalacznik_nr_3

- Zalacznik_nr_4

- Zalacznik_nr_5

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Zamówienie publiczne z dnia 05.11.2010

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch samochodów osobowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak : PIW-org/. 1/10.

A. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Nazwa firmy: ITS A. Michalczewski

2. Siedziba: 26-600 Radom, ul. Ks. Łukasika 6

3. Adres wykonawcy: j/w

4. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Cena wybranej oferty brutto wynosi :

1. Samochód autosegmentu A: 31.000,00 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych.)

2. Samochód autosegmentu B: 37.500,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych.)

B. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1

1. Nazwa firmy: ITS A. Michalczewski

2. Siedziba: 26-600 Radom, ul. Ks. Łukasika 6

3. Adres wykonawcy: j/w

C. Streszczenie oceny złożonej oferty:

Oferta nr 1

kryterium cenowe 100 pkt

UZASADNIENIE WYBORU

Na powyższe postępowanie wpłynęła 1 oferta. Oferent nie podlega wykluczeniu, a jego oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę nr 1 uznano za właściwą w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Przysusze

Michał Siedlecki